ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

H εταιρεία Primer Software I.K.E. με Α.Φ.Μ. 800566476 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 129668401000 είναι κατασκευάστρια και ιδιοκτήτρια του λογισμικού (software) που περιέχεται στο πακέτο αυτό με την ονομασία Primer My Data (στο εξής «λογισμικό» ή «προϊόν») και διακινείται στον παρόντα ιστότοπο. Η Primer έχει αδειοδοτηθεί από την ΑΑΔΕ ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), με αριθμό αδείας  2021_-1_107PrimerSoftwareIKE_001_PrimerMyData_V1_21012021, και παρέχει νόμιμα τις ανωτέρω υπηρεσίες μέσω του λογισμικού που διαθέτει στον Χρήστη με την παρούσα σύμβαση.

Η Primer παρέχει στον Χρήστη, κατόπιν δικής του αιτήσεως, την άδεια χρήσης του λογισμικού που θα χρησιμοποιείται στο εξής για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης ηλεκτρονικών στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), σύμφωνα με τους παρακάτω Όρους & Προϋποθέσεις οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί στο σύνολό τους από τον Χρήστη :

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ι. Στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

Χρήστης : όποιο πρόσωπο έχει καταβάλει το αντίτιμο για κάποιο από τα προσφερόμενα πακέτα συνδρομών και έχει προβεί σε ενεργοποίηση αυτού

Σύμβαση: η σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού που θεωρείται καταρτισθείσα μεταξύ του Χρήστη και της Primer,  με την αποδοχή των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων.

ΙΙ. Στους παρόντες Όρους &  Προϋποθέσεις έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι κανόνες:

(α) η λέξη πρόσωπο περιλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο και την ένωση προσώπων (είτε αυτή έχει χωριστή νομική προσωπικότητα είτε όχι),

(β) η αναφορά σε έναν συμβαλλόμενο περιλαμβάνει τους προσωπικούς αντιπροσώπους του, τους διαδόχους του και τους νομίμους εκδοχείς του,

(γ) οποιαδήποτε έκφραση εμπεριέχουσα τους όρους συμπεριλαμβανομένου, συμπεριλαμβάνει, ιδιαιτέρως ή οποιαδήποτε παρόμοια διατύπωση, θα ερμηνεύε­ται ως επεξηγηματική και δεν θα περιορίζει την σημασία των λέξεων οι οποίες προηγούνται των όρων αυτών, και

(δ) η αναφορά στο έγγραφο ή εγγράφως συμπεριλαμβάνει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. Με την αγορά ενός ή περισσότερων πακέτων συνδρομών (στο εξής θα αναφέρονται ως «λογισμικό») η Primer παραχωρεί στον κάτοχο άδειας µια περιορισµένη, µη αποκλειστική και µη µεταβιβάσιµη άδεια και το δικαίωµα χρήσης του λογισμικού YΠΑΗΕΣ, κατά τη διάρκεια της συµβατικής περιόδου, σύµφωνα µε τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις.

1.2. Σε περίπτωση µη καταβολής της µηνιαίας / ετήσιας ή κατά περίπτωση συμφωνηθείσας περιοδικής συνδροµής ή αν εκπνεύσει η περίοδος που καλύπτει η συνδροµή, ο κάτοχος της άδειας χάνει το δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες που σχετίζονται µε το λογισμικό.

1.3. Η παρούσα σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως χορηγεί στον κάτοχο άδειας το δικαίωμα να εγκαταστήσει μόνο μία παρουσία του λογισμικού για χρήση σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο λειτουργεί κάτω από ένα μοναδικό όνομα χώρου, για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της σύμβασης αγοράς. Αν επιθυμείτε την χρήση του λογισμικού σε περισσότερα από ένα ηλεκτρονικά καταστήματα, θα πρέπει να προμηθευτείτε αντίστοιχο αριθμό αδειών. Δεν επιτρέπεται η φορητότητα, μεταπώληση και η κοινή χρήση της άδειας χρήσης, από ηλεκτρονικά καταστήματα σε άλλα. Η παρούσα άδεια χρήσης σας επιτρέπει, επίσης, να εγκαταστήσετε μόνο μία παρουσία του λογισμικού σε περιβάλλον δοκιμών (staging), με όνομα χώρου ίδιο ή διαφορετικό από το κυρίως ηλεκτρονικό κατάστημα.

 1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

2.1. Ο Χρήστης αποκτά, με την πλήρη εξόφληση της τιμής αγοράς, ένα μη αποκλειστικό, ορισμένου χρόνου βάσει της διάρκειας ισχύος της σύμβασης, μη μεταβιβάσιμο και μη παραχωρούμενο σε άλλους δικαίωμα χρήσης του λογισμικού, στον βαθμό που προβλέπει η παρούσα Σύμβαση και ο τίτλος της άδειας χρήσης. Η Primer μπορεί να επιτρέψει τη χρήση του προϊόντος προσωρινά και πριν από το χρονικό αυτό σημείο. Η διάρκεια της περιορισμένης χρονικά ισχύος της σύμβασης καθορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε επιλογή του Χρήστη πριν από τη σύναψη της σύμβασης αναφορικά με τη διάρκειά της. Η επιτρεπόμενη χρήση περιλαμβάνει την εγκατάσταση του λογισμικού, την αποθήκευση στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης, καθώς και τη χρήση από τον Χρήστη σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίον προορίζεται. Σε καμία περίπτωση ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να εκμισθώσει το προϊόν ή να παραχωρήσει άδεια χρήσης του, να το μεταδώσει ή να το καταστήσει προσβάσιμο στο κοινό, καλωδιακά ή μη, ή να το διαθέσει σε τρίτους έναντι τιμήματος ή δωρεάν. Απαγορεύεται επίσης η κοινή χρήση (time – sharing), η εκμίσθωση των Προγραμμάτων, η χρήση τους για παροχή υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις ή για συνδρομητικές υπηρεσίες.

2.2. Η αποδοχή των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων και η χρήση του λογισμικού δεν παραχωρεί σε καμία περίπτωση στον Χρήστη δικαιώματα ιδιοκτησίας στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού και το ίδιο το λογισμικό. Όλα τα δικαιώματα, τα λογότυπα αλλά και η τεχνογνωσία και το λογισμικό που αναπτύσσεται από τον κατασκευαστή κατά την εξέλιξη των προγραμμάτων ή την παροχή τεχνικής υποστήριξης, βελτιώσεων, προσθηκών και τροποποιήσεων παραμένουν ιδιοκτησία της Primer.

2.3. Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω στο στοιχείο 2.1 ο Χρήστης δεν δικαιούται να αναπαράγει το λογισμικό, ούτε και να δημιουργεί και διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας αυτού.

2.4. Δεν επιτρέπεται στον Χρήστηνα πωλεί, δανείζει, εκμισθώνει το λογισμικό ή να παραχωρεί άδεια χρήσης του ή να μεταδίδει ή να καθιστά προσβάσιμο στο κοινό το λογισμικό.

2.4. Αν ο Χρήστης αθετήσει κάποιον από τους ανωτέρω όρους, όλα τα δικαιώματα χρήσης που έχουν παραχωρηθεί στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης καθίστανται αμέσως άκυρα και επανακτώνται αυτοδίκαια από την Primer. Σε τέτοια περίπτωση, ο Χρήστης πρέπει να σταματήσει τη χρήση του λογισμικού πάραυτα και πλήρως, να σβήσει όλα τα εγκατεστημένα αντίγραφα του λογισμικού από τα συστήματά του, καθώς και το/τα τυχόν αντίγραφο/-α ασφαλείας που έχει παρατύπως δημιουργήσει ή να το/τα παραδώσει στην Primer.

2.5. Επιτρέπεται η εκπαίδευση στα προγράμματα του λογισμικού μόνο των ατόμων που θα τα χρησιμοποιούν για τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται η χρήση των προγραμμάτων για εκπαίδευση άλλων προσώπων.

2.6. Με τον τερµατισµό ή τη λήξη της παρούσας Σύµβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως, ο κάτοχος άδειας οφείλει να παύσει αµέσως τη χρήση του λογισμικού και να καταστρέψει όλα τα αντίγραφα ή να τα επιστρέψει στην Primer.

2.7.  Για την προστασία των δικαιωμάτων του αγοραστή, η  Primer διαθέτει κατόπιν συμφωνίας τους απαραίτητους κωδικούς ενεργοποίησης που δίνουν το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και έχουν καθαρά εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο Χρήστης φέρει πλήρως την ευθύνη σε πιθανή απώλεια, κλοπή ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση των αδειών χρήσης σε τρίτους εάν παραλείψει να ενημερώσει την Primer.

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

3.1. Το λογισμικό παραδίδεται στον Χρήστη «ως έχει» κατά τη στιγμή της αγοράς του. Η Primer δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του Χρήστη και των συνεργατών του, που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και δραστηριότητάς της. Ο Χρήστης δεν πρέπει να επιτρέψει οποιασδήποτε φύσεως επέμβαση στο λογισμικό από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την Primer για τη συγκεκριμένη εργασία.

3.2. Ο Χρήστης ευθύνεται και υποχρεούται, ανεξάρτητα από την υποστήριξη που παρέχει η Primer σχετικά με την αποθήκευση της βάσης δεδομένων κάθε Χρήστη (“back up”), να αποθηκεύει ο ίδιος με δική του ευθύνη τα δεδομένα της βάσης δεδομένων που τηρεί σε εξωτερικό flash usb ή εξωτερικό σκληρό δίσκο.

3.3. Η Primer έχει εξασφαλίσει ότι το λογισμικό ΥΠΑΗΕΣ που διαθέτει στον Χρήστη, έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει πλήρως το κάθε εκδοθέν παραστατικό, ακόμα και σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας με την Primer, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα φορολογικού ελέγχου. Η διαφύλαξη των δεδομένων των παραστατικών και των αντίστοιχων στοιχείων αυθεντικοποίησης και τεκμηρίωσης αυτών από την Primer, ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας με τον Χρήστη και, κατ’ ελάχιστον, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται να διαφυλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 4308/2014 και του άρθρου 13 του νόμου 4174/2013 (όπως εκάστοτε ισχύουν). Παρ’ όλα αυτά, ο Χρήστης παραμένει υπεύθυνος για την φύλαξη των εκδοθέντων παραστατικών του.

3.4. Ο Χρήστης υποχρεούται να προνοεί και σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται ο ίδιος στις κάτωθι ενδεικτικές περιπτώσεις:

3.4.1. Σε περίπτωση που παραλείψει να καταχωρήσει, καταχωρήσει λανθασμένα ή απωλέσει την καταχώρηση ενός φορολογικού του παραστατικού (π.χ. απόδειξης) στα προγράμματα της Primer.

3.4.2. Σε περίπτωση που απωλέσει δεδομένα του σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιεί, διακοπής ρεύματος, λανθασμένης ή επιβλαβούς χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών εκ μέρους του Χρήστη και των συνεργατών του.

3.4.3. Σε περίπτωση που διαρρεύσουν ή απωλεσθούν δεδομένα του Χρήστη, ακόμα και αν χρησιμοποίησε όλες εκείνες τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας, εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένης και κακόβουλης πρόσβασης μέσω παραβίασης της ασφάλειας είτε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Χρήστη είτε του χρησιμοποιούμενου server (“χακάρισμα”, ήτοι κλοπή κωδικών πρόσβασης), μη εξουσιοδοτημένης, απομακρυσμένης και μη, εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού (“ιού”) σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη, χωρίς τη συγκατάθεσή του, με σκοπό είτε τον εκτροχιασμό της λειτουργίας του υπολογιστή είτε την υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων κλπ.

 1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

4.1. Η Primer διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει προς τον Χρήστη επικαιροποιήσεις, αναβαθμίσεις, βελτιώσεις ή μετατροπές του λογισμικού (στο εξής «αναβαθμίσεις»), κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθώς και να διακόψει την παροχή αναβαθμίσεων οποτεδήποτε χωρίς σχετική ειδοποίηση προς τον Χρήστη. Η Primer μπορεί να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε ιδιότητα του λογισμικού οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιουδήποτε χαρακτηριστικού, βάσης δεδομένων ή περιεχομένου του λογισμικού. Η  Primer μπορεί επίσης να θέσει περιορισμούς σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες ή να περιορίσει την πρόσβαση του Χρήστη σε συγκεκριμένα τμήματα ή στο σύνολο του λογισμικού χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη.

4.2. Για συγκεκριμένες εκδόσεις του λογισμικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του λογισμικού ή να αποκατασταθούν σφάλματα, η Primer μπορεί κατά καιρούς να τηλεφορτώνει και εγκαθιστά αυτομάτως επικαιροποιήσεις του λογισμικού με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κατά την κρίση της η Primer μπορεί να διαθέτει και τηλεφορτώνει αυτομάτως την τελευταία έκδοση του λογισμικού κατόπιν ειδοποίησης του Χρήστη όταν αυτή είναι έτοιμη για εγκατάσταση (σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η τηλεφόρτωση του λογισμικού εμποδίζεται από τον ISP ή το δίκτυό του Χρήστη, η Primer δεν φέρει ευθύνη για την αδυναμία πραγματοποίησής της). Η επικαιροποίηση του λογισμικού εκ μέρους του  Χρήστη προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της εκάστοτε ισχύουσας Σύμβασης.

4.3. Η παρούσα άδεια χρήσης δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση στον Χρήστη σχετική με την καλή λειτουργία ή τις μελλοντικές αναβαθμίσεις του λογισμικού. Άλλες συμβάσεις μεταξύ της Primer και του Χρήστη μπορούν να παρέχουν τέτοιες εγγυήσεις.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5.1. Ο κάτοχος άδειας πιστοποιεί και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της συµβατικής περιόδου και προκειµένου τα προϊόντα της Primer να προσαρµόζονται στην τεχνολογική πρόοδο και να υπόκεινται στις αντίστοιχες βελτιώσεις, η Primer δύναται να παύει την ανάπτυξη του λογισμικού ή του προϊόντος σχετικά µε το οποίο ο κάτοχος άδειας έχει συνάψει σύµβαση προς όφελος τρίτων. Υπό αυτές τις συνθήκες ο κάτοχος άδειας έχει το δικαίωµα να επιλέξει κάποιο άλλο λογισμικό ή προϊόν σύµφωνα µε την πολιτική αναβάθµισης προϊόντων (product migration policy) της Primer. Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοχος άδειας συµφωνεί να αποδεχθεί τους όρους αυτής της πολιτικής και να προσαρµόσει τον υπολογιστή του όπως απαιτείται κατά περίπτωση.

5.2. Οποιαδήποτε αναβάθµιση στο νέο λογισμικό δύναται να παρέχεται δωρεάν ή έναντι οικονοµικής επιβάρυνσης, ανάλογα µε τους πόρους που η Primer έχει αφιερώσει στην έρευνα και την ανάπτυξη των νέων λογισμικών ή προϊόντων και ανάλογα µε το βαθµό στον οποίο αυτά ενδέχεται να διαφέρουν από τα λογισμικά ή τα προϊόντα που αντικαθίστανται.

5.3. Ο κάτοχος της άδειας αποδέχεται επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της συµπεφωνηµένης περιόδου, η Primer δύναται να µεταβάλλει τις υπηρεσίες της, προκειµένου να προσαρµόζεται στις προαναφερόµενες τεχνολογικές εξελίξεις. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να αποδέχεται τις εν λόγω µεταβολές χωρίς αξίωση αποζηµίωσης. Η Primer οφείλει να ενηµερώνει τον κάτοχο άδειας για οποιεσδήποτε αλλαγές.

5.4. Οµοίως, όταν εκπνεύσει η συµβατική περίοδος της άδειας χρήσης, σε περιπτώσεις ανανέωσης προϊόντος και υπηρεσιών, ο κάτοχος άδειας έχει επίγνωση ότι οι υπηρεσίες ή/και τα χαρακτηριστικά του λογισμικού ή του προϊόντος ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί προκειµένου να προσαρµοσθούν στις τεχνολογικές εξελίξεις και, εποµένως, ο κάτοχος άδειας θα πρέπει να µεταφερθεί σε νέα έκδοση, λογισμικό ή προϊόν σύµφωνα µε την πολιτική που έχει θεσπίσει η Primer.

5.5. Εάν ο κάτοχος άδειας µεταφερθεί σε νέα έκδοση ή σε νέο λογισμικό ή προϊόν  της Primer, προκειµένου να αναβαθµίσει µια παλαιότερη έκδοση, η αναβαθµισµένη αυτή έκδοση του λογισμικού ή του προϊόντος θα είναι και η µοναδική, την οποία θα δικαιούται να χρησιµοποιεί ο κάτοχος άδειας, αποδεχόµενος αποκλειστικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε όλα τα έγγραφα, στο υλικό και στις διατυπώσεις και επισηµάνσεις που αντιστοιχούν στη νέα έκδοση του λογισμικού ή του προϊόντος. Ο κάτοχος της άδειας, σε αυτή την περίπτωση, υποχρεούται να διαγράψει όλο το υλικό που αντιστοιχεί στην προηγούµενη έκδοση.

5.6. Αποδεχόµενος την παρούσα σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως, ο κάτοχος άδειας αποδέχεται όλες τις εν λόγω µετατροπές στις υπηρεσίες και στα χαρακτηριστικά του λογισμικού. Παρακαλείσθε να ελέγξετε όλες αυτές τις µετατροπές, προτού αποδεχθείτε την παρούσα σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως.

 1. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Έχετε την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό μόνο εάν έχετε την κατάλληλη άδεια και το λογισμικό έχει ενεργοποιηθεί κατάλληλα με ένα γνήσιο αριθμό-κλειδί προϊόντος ή με άλλη μέθοδο εξουσιοδότησης. Είστε υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσετε το προϊόν, προτού προβείτε στη χρήση του. Εάν δεν έχετε κατάλληλη άδεια χρήσης απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιείτε το λογισμικό. Δεν επιτρέπεται να αποφύγετε ή να παρακάμψετε την ενεργοποίηση του λογισμικού. Ορισμένες ενημερώσεις, η υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες μπορεί να προσφέρονται μόνο σε χρήστες που διαθέτουν ενεργή άδεια χρήσης.

 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

7.1. Η Primer ενηµερώνει τον κάτοχο άδειας ότι σε ορισµένα προϊόντα και λογισμικά δύναται να χρησιµοποιεί τεχνολογία συλλογής δεδοµένων προκειµένου να συλλέγει τεχνικές πληροφορίες (µεταξύ άλλων και ύποπτα αρχεία), να βελτιώνει τα λογισμικά ή τα προϊόντα, να παρέχει σχετικές υπηρεσίες, να τις προσαρµόζει στις προτιµήσεις των χρηστών και να προλαµβάνει την άνευ αδείας και παράνοµη χρήση του λογισμικού ή του προϊόντος. Ο κάτοχος άδειας αποδέχεται ότι η Primer δύναται να χρησιµοποιήσει αυτές τις πληροφορίες ως τµήµα των υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση µε το λογισμικό ή το προϊόν. Ο κάτοχος άδειας αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι η Primer δύναται να παρέχει αναβαθµίσεις ή προσθήκες στο λογισμικό ή στο προϊόν, που θα εγκαθίστανται αυτοµάτως στον υπολογιστή του.

7.2. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης και χρήσης του λογισμικού, ενδέχεται να ζητείται στον κάτοχο άδειας να αποκαλύψει στην Primer ορισµένα προσωπικά δεδοµένα. Με την αποδοχή των Όρων & Προϋποθέσεων, ο κάτοχος της άδειας ενηµερώνεται σχετικά µε και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων, που προωθούνται στην Primer ως απόρροια της σύµβασης και της χρήσης του λογισμικού, προκειµένου να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχονται από την Primer ή για τη διατήρηση της συµβατικής σχέσης ή την αποστολή πληροφοριών µάρκετινγκ µε οποιονδήποτε τρόπο, ακόµα και ηλεκτρονικά. Η Primer εγγυάται στον κάτοχο της άδειας ότι θα µεταχειρίζεται αυτά τα προσωπικά δεδοµένα σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία και όπως καθορίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (Privacy Policy) της εταιρίας. Ο κάτοχος άδειας µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://primer.gr/privacy-policy/ . Στο πλαίσιο της υπηρεσίας, το προϊόν παρέχει τη διεύθυνση IP και το όνοµα του υπολογιστή του κατόχου άδειας, ώστε να επιτραπεί η παρακολούθηση των αδειών χρήσεως, στο πλαίσιο του ελέγχου και της ανίχνευσης πιθανών συµβάντων τα οποία σχετίζονται µε το προϊόν και τη χρήση του. Ο κάτοχος άδειας αναγνωρίζει και εξουσιοδοτεί την επεξεργασία αυτής της διεύθυνσης IP από την Primer.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

8.1. Υπό τον όρο της εκπλήρωσης από τον Χρήστη όλων των υποχρεώσεών του, η προμήθεια Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών (περιλαμβανομένου λογισμικού ενσωματωμένου στα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες) περιλαμβάνει μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη περιορισμένη άδεια (χωρίς το δικαίωμα παραχώρησης περαιτέρω αδειών) στον Χρήστη, σύμφωνα με οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων ευρεσιτεχνιών, υποδειγμάτων χρησιμότητας, καταχωρημένων ή μη καταχωρημένων σχεδίων, πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων, εμπορικών σημάτων, ονομάτων τομέα (domain names), εμπορικών μυστικών, τεχνογνωσίας και όλων των καταχωρήσεων, αιτήσεων, ανανεώσεων, παρατάσεων, συνδυασμών, καταμερισμών, συνεχίσεων ή επανεκδόσεων οιωνδήποτε εκ των ανωτέρω, συλλογικά καλούμενων «Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας» της Primer, στον περιορισμένο βαθμό που αυτά τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ενσωματώνονται ή περιλαμβάνονται στα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που αγοράστηκαν, να χρησιμοποιεί ή να μεταπωλεί τα Προϊόντα (περιλαμβανομένης της Έγγραφης Τεκμηρίωσης) όπως πωλήθηκαν από την Primer ή/και, στην περίπτωση Υπηρεσιών, να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες (περιλαμβανομένης της Έγγραφης Τεκμηρίωσης) κατά τη διάρκεια της ισχύουσας Σύμβασης σύμφωνα με την αντίστοιχη περιγραφή των Υπηρεσιών. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας δεν μεταβιβάζονται στον Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο εκτός όπως ρητά παραχωρούνται σύμφωνα με τν παρούσα Σύμβαση. Αυτό το λογισμικό, όπως και όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που το αφορούν, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Primer. Η Primer κατέχει όλα τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που αντιστοιχούν στα λογισμικά, στα έγγραφα ή σε οποιοδήποτε άλλο έργο, λογισμικό ή προϊόν που παρέχεται στον κάτοχο άδειας από την Primer ως µέρος της παρούσας σύµβασης.

8.2. Σχετικά με τυχόν (ενσωματωμένο) λογισμικό ή άλλες εφαρμογές που παρέχονται στον Χρήστη, ο Χρήστης δεν θα προβεί, και δεν θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε τρίτο να προβεί σε: (α) αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, προσαρμογή, μεταβολή, μετάφραση ή δημιουργία παράγωγων έργων από αυτά (β) εκχώρηση, παραχώρηση περαιτέρω αδειών, μίσθωση, ενοικίαση, δανεισμό, μεταβίβαση, αποκάλυψη ή με άλλον τρόπο διάθεση αυτού του λογισμικού ή άλλων έργων (γ) συγχώνευση ή ενσωμάτωση αυτού του λογισμικού με/σε οιοδήποτε άλλο λογισμικό ή (δ) αποσυμπίληση (reverse engineering) ή ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα (decompilation), ή άλλη προσπάθεια επαναφοράς του πηγαίου κώδικα ή της αλγοριθμικής φύσης αυτού του λογισμικού, ή αποκωδικοποίηση, αποκρυπτογράφηση ή εξουδετέρωση μέτρων ασφαλείας λογισμικού ή αφαίρεση ή παράκαμψη της προστασίας του λογισμικού χωρίς εξουσιοδότηση από την Primer, εκτός όπως ρητά επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ε) οποιαδήποτε ενέργεια ως προς το λογισμικό με τρόπο που θα απαιτούσε το λογισμικό, ή οποιοδήποτε παράγωγο έργο αυτού, να παραχωρείται με άδεια χρήσης υπό Όρους Ανοικτού Κώδικα, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: συνδυασμό του λογισμικού ή παραγώγου έργου αυτού με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, μέσω ενσωμάτωσης ή σύνδεσης ή άλλως, ή /και χρήση Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα για τη δημιουργία παραγώγου έργου του λογισμικού, όπου “Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα” σημαίνει λογισμικό του οποίου η άδεια χρήσης τελεί υπό όρους ανοικτού κώδικα οι οποίοι απαιτούν ως προϋπόθεση για τη χρήση, τροποποίηση ή διανομή έργου: (1) τη διάθεση του πηγαίου κώδικα ή άλλου προτεινόμενου για τροποποίηση υλικού ή (2) την παραχώρηση άδειας για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή (3) την αναπαραγωγή ορισμένων ειδοποιήσεων ή όρων άδειας χρήσης στα παράγωγα έργα ή τα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης ή (4) την παραχώρηση ατελούς άδειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με το έργο, ή οιοδήποτε έργο περιέχει, συνδυάζεται με, απαιτεί ή άλλως βασίζεται στο έργο.

8.3. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι τρίτοι μπορεί να κατέχουν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες. Ο Χρήστης θα αναπαράγει, χωρίς τροποποιήσεις ή μεταβολές, όλες τις ειδοποιήσεις περί δικαιωμάτων της Primer ή των τρίτων προμηθευτών της επί οποιουδήποτε λογισμικού ή Έγγραφης Τεκμηρίωσης που παρέχεται από την Primer.

8.4. Η Primer θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο ή σε κάθε μορφή τις ιδέες, τις προτάσεις, τα σχόλια και τις συστάσεις του Χρήστη προς την Primer σχετικά με Προϊόντα ή Υπηρεσίες (“Σχολιασμός”), χωρίς καταβολή δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως ή άλλου τιμήματος στον Χρήστη. Όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί του Σχολιασμού θα ανήκουν στην Primer. Η Primer δικαιούται να χρησιμοποιεί παραγωγικό αποτέλεσμα, παραδοτέα και δημιουργίες που είναι αποτέλεσμα εκτέλεσης των Υπηρεσιών για τις δικές της προωθητικές ενέργειες ή διαφημιστικούς σκοπούς.

8.5. Η Primer εξουσιοδοτεί τη χρήση των λογισμικών ή των προϊόντων αυτής για σκοπούς συγκριτικής αναθεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές διαδικασίες θα διενεργούνται αντικειµενικά και θα τελούνται καλόπιστα και σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές ή συνήθεις πρακτικές της αγοράς. Οι εν λόγω αναθεωρήσεις δύναται να εκτελούνται µόνο µε τη χρήση των τελευταίων εκδόσεων των λογισμικών ή προϊόντων στα οποία αφορούν.

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

9.1. Ο Χρήστης θα ειδοποιεί αμέσως την Primer για κάθε αξίωση τρίτου που υποστηρίζει ότι τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες που ο Χρήστης προμηθεύτηκε από την Primer παραβιάζουν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτου. Κατά τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης, η Primer μπορεί, αφού αξιολογήσει τη βασιμότητα της αξίωσης του τρίτου, κατά ελεύθερη επιλογή της και χωρίς επιβάρυνση του Χρήστη, είτε: (α) να εξασφαλίσει για τον Χρήστη το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτό το Προϊόν ή/και τις Υπηρεσίες· ή (β) να παράσχει σε αντικατάσταση αυτού του Προϊόντος ένα προϊόν το οποίο δεν παραβιάζει Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και εξυπηρετεί την ίδια λειτουργία· ή (γ) να τροποποιήσει αυτό το Προϊόν έτσι ώστε να μην παραβιάζει Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας· ή (δ) να αποκαταστήσει αυτήν την Υπηρεσία· ή (ε) να προβεί στην αντίστοιχη επιστροφή ή πίστωση των χρημάτων που καταβλήθηκαν από τον Χρήστη έναντι αυτού του Προϊόντος ή/και αυτών των Υπηρεσιών.

9.2. Στην περίπτωση που αξίωση σαν αυτή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο έχει ως αποτέλεσμα δικαστική διαδικασία, ο Χρήστης θα δώσει στην Primer πλήρη εξουσιοδότηση, κατά ελεύθερη επιλογή της, να έρθει σε συμβιβασμό ή να προβεί σε υπεράσπιση έναντι της αξίωσης. Ο Χρήσητς θα παρέχει στην Primer κάθε υποστήριξη που η Primer μπορεί ευλόγως να ζητήσει σε σχέση με την υπεράσπιση έναντι αυτής της αξίωσης. Ο Χρήστης δεν θα συνάψει συμβιβασμό σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ούτε θα πραγματοποιήσεις τυχόν δαπάνες ή έξοδα για λογαριασμό της Primer χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Primer.

9.3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους όρους 11 και 12 της παρούσας Σύμβασης, η Primer θα αποζημιώνει τον Χρήστη ως προς τελεσίδικη κατακύρωση αποζημίωσης από αρμόδιο δικαστήριο, κατά την οποία Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τη Primer σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση παραβιάζουν άμεσα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, υπό τον όρο ότι η παραβίαση θεωρείται άμεσα και αποκλειστικά αποδιδόμενη στη χρήση από τον Χρήστη των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών όπως αυτά παρασχέθηκαν από την Primer σύμφωνα με τη Σύμβαση.

9.4. Παρά οτιδήποτε περί του αντιθέτου προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, η Primer δεν θα ευθύνεται, και οι υποχρεώσεις της Primer όπως διατυπώνονται στο παρόν άρθρο δεν θα ισχύουν, για: (α) οποιαδήποτε αξίωση λόγω παραβίασης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτου που είναι αποτέλεσμα συμμόρφωσης με σχέδια, γραφήματα, προδιαγραφές ή οδηγίες του Χρήστη, (β) χρήση Προϊόντων, παραδοτέων ή/και Υπηρεσιών με τρόπο άλλον από αυτόν που προβλέπεται στις προδιαγραφές, ή για αξίωση που προκύπτει από ή βασίζεται σε τυχόν τροποποίηση ή προσαρμογή Προϊόντος, παραδοτέων ή/και Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε από τον Χρήστη ή για λογαριασμό του, (γ) κάθε Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτου που καλύπτει συναρμολόγηση, κύκλωμα, συνδυασμό, μέθοδο ή διαδικασία κατασκευής, δοκιμής ή εφαρμογής στην οποία αυτά τα Προϊόντα ή/και οι Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τη Primer μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, (δ) οποιαδήποτε αξίωση λόγω παραβίασης είναι αποτέλεσμα συμμόρφωσης με πρότυπο του τομέα που ισχύει επί των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών.

9.5. Σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση λόγω παραβίασης που καλύπτεται από την παράγραφο 9.4. του παρόντος άρθρου, ο Χρήστης θα αποζημιώνει πλήρως τη Primer έναντι τυχόν κατακύρωσης αποζημίωσης κατ’ αυτής, λόγω αυτής της παραβίασης, και θα αποδίδει όλες τις δαπάνες που πραγματοποίησε η Primer κατά την υπεράσπιση έναντι αξίωσης ή δικαστικής ή εξώδικης διαδικασίας λόγω τέτοιας παραβίασης, υπό τον όρο ότι η Primer θα ειδοποιήσει αμέσως τον Χρήστη εγγράφως για κάθε τέτοια αγωγή ή διαδικασία λόγω παραβίασης, και, αν ζητηθεί, θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή για τη σχετική υπεράσπιση.

9.6. Στην περίπτωση που η Primer λάβει ειδοποίηση με την οποία προβάλλεται παραβίαση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτου σε σχέση με Προϊόντα ή/και  Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ή θα παρασχεθούν σύμφωνα με Σύμβαση, η Primer μπορεί, προκειμένου να περιορίσει ή να αποφύγει ευθύνη, να καταγγείλει τη Σύμβαση, να αναστείλει ή παύσει την προμήθεια ή εκτέλεση στον Χρήστη Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών ή των τμημάτων στα οποία αναφέρεται αυτή η ειδοποίηση, και η Primer δεν θα ευθύνεται έναντι του Χρήστη λόγω αυτής της καταγγελίας, αναστολής ή παύσης.

9.7. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και περιορισμών που αναφέρονται στα άρθρα 10  και 11 της παρούσας Σύμβασης, τα ανωτέρω καταγράφουν το σύνολο της ευθύνης της Primer λόγω τυχόν παραβίασης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτου σε σχέση με την προμήθεια Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

10.1. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει υλικό που χάθηκε, κλάπηκε ή καταστράφηκε τυχαία, ή υλικό που χρησιµοποιήθηκε για ακατάλληλο σκοπό ή τροποποιήθηκε χωρίς έγγραφη άδεια, ή είναι ελαττωµατικό εξαιτίας αιτιών που αποδίδονται στον κάτοχο άδειας ή σε τρίτα µέρη πλην της Primer. Η Primer δεν φέρει ευθύνη για ελαττώµατα στη λειτουργικότητα που λογισμικού που έχει εκχωρηθεί, τα οποία προκλήθηκαν από εξωτερικό τεχνικό εξοπλισµό. Επιπροσθέτως, η Primer ενηµερώνει τον κάτοχο άδειας ότι αυτή δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες διενεργούνται, κατόπιν αιτήµατος κατόχου άδειας, από τρίτα µέρη πλην της Primer ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, στη θέση της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης της Primer. Το λογισμικό παρέχεται «ως έχει» και θα απορρίπτεται οποιαδήποτε αξίωση που αφορά σε αποτυχία εκπλήρωσης αναµενόµενων λειτουργιών, πέραν των όσων έχουν ρητά συμφωνηθεί. Η Primer δεν εγγυάται την απουσία οποιουδήποτε είδους σφάλµατος στο λογισµικό, ούτε την αδιάλειπτη λειτουργία του. Ο κάτοχος της άδειας γνωρίζει και αποδέχεται µε δική του ευθύνη, ότι, λόγω των µετατροπών που οι ιοί προκαλούν στα αρχεία που προσβάλλουν, η διαδικασία εξυγίανσης (αποµάκρυνσης των ιών) ενδέχεται να προξενήσει απροσδόκητες αλλαγές σε αυτά τα αρχεία. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για τυχόν χρήση του λογισμικού από άλλους. Ο κάτοχος αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία και οποιαδήποτε έξοδα που ανακύπτουν από την έλλειψη συµβατότητας µεταξύ του λογισμικού ή αναβαθµισµένων εκδόσεων αυτού και λογισµικού τρίτων το οποίο ο κάτοχος της άδειας έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προβλήµατα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο αυτών λογισμικών, ή για σειρές κωδικών που συµπίπτουν.

10.2. Η Primer δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ζημίες ή ζημίες λόγω ηθικής βλάβης ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη ή για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, εσόδων, δεδομένων ή χρήση δεδομένων. Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας σύµβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως, σε καµία περίπτωση η Primer δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόµενες ζηµίες των οποίων η χρηµατική αξία υπερβαίνει την αµοιβή που έχει καταβληθεί από τον κάτοχο άδειας για το λογισμικό, ανεξαρτήτως εάν ο κάτοχος άδειας έχει πληροφορήσει την Primer για την πιθανότητα τέτοιων ζηµιών.

10.3. Το λογισμικό που παρέχεται από την Εταιρία είναι ελεγμένο και πλήρως λειτουργικό, συμβατό με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις των λογισμικών ανοιχτού κώδικα WordPress και WooCommerce, καθώς και τις γλώσσας προγραμματισμού του. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη αν το λογισμικό κωλύεται ή δυσλειτουργεί λόγω εμπλοκής με λογισμικό από τρίτους κατασκευαστές, ούτε οφείλει να παράσχει τεχνική υποστήριξη και επιδιόρθωση αυτών.

 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

11.1. Η Primer δεν θα ευθύνεται για καμία αθέτηση της παρούσας συμφωνίας που είναι αποτέλεσμα γεγονότος ανωτέρας βίας. Αν επέλθει γεγονός ανωτέρας βίας, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Primer θα αναστέλλεται για την περίοδο αυτή.

11.2. Ως “ανωτέρα βία” ορίζονται περιστάσεις ή γεγονότα εκτός του ευλόγου ελέγχου της Primer, είτε αυτά ήταν προβλέψιμα κατά τον χρόνο της σύμβασης είτε όχι, το αποτέλεσμα των οποίων είναι η Primer να μην μπορεί ευλόγως να εκτελέσει ή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, και περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές όπως σεισμούς, κεραυνούς, κυκλώνες, τυφώνες, πλημμύρα ή ηφαιστειακή δραστηριότητα ή ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ανταπεργίες, πόλεμο, τρομοκρατία, πολιτικές καταστάσεις, ταραχές, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, βανδαλισμό, ελλείψεις που επηρεάζουν όλον τον κλάδο, βλάβη εργοστασίου ή μηχανημάτων, σφάλμα ή απώλεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κυβερνο-επιθέσεις και hacking ή μη εκπλήρωση υποχρεώσεων προμηθευτών της Primer ή άλλων τρίτων από τους οποίους εξαρτώνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών συνδεσιμότητας και επικοινωνίας).

11.3. Στην περίπτωση που η περίοδος ανωτέρας βίας παρατείνεται (ή αναμένεται ευλόγως να παραταθεί) για περίοδο τριών (3) διαδοχικών μηνών, η Primer θα δικαιούται να ακυρώσει το σύνολο ή τμήμα Σύμβασης χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη.

 1. TEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

12.1. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται αποκλειστικά μέσω των επιλογών της εταιρικής ιστοσελίδας της Primer σε 24ωρη βάση. Για την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, η Primer διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τον Xρήστη την πλήρη περιγραφή του προβλήματος, με παραδείγματα χρήσης, στοιχεία εισόδου στην περιοχή διαχείρισης, στοιχεία σύνδεσης στον διακομιστή FTP και άλλες πληροφορίες.

12.2. Η Primer δεν υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη α) μέσω λογισμικών απομακρυσμένης πρόσβασης, β) μέσω υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων, γ) αν η επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας είναι ελλιπής, δ) σε λογισμικά ή υπηρεσίες από τρίτους, ε) σε περιπτώσεις κωλύματος, φόρτου εργασίας ή ανωτέρας βίας.

12.3. Η Primer διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετη οικονομική αμοιβή, σε περίπτωση που η παροχή τεχνικής υποστήριξης αφορά (α) περαιτέρω εκπαίδευση ή επίδειξη χρήσης των υπηρεσιών ή προϊόντων, πέραν αυτής που παρέχεται μέσω των αναλυτικών οδηγιών της ιστοσελίδας, (β) καταστάσεις ή γεγονότα, πέραν των ήδη συμφωνηθέντων, (γ) κακή χρήση και μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας, (δ) υπαιτιότητα ή βλάβη από τρίτους.

12.4. Όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα My Data, διευκρινίζεται ότι η Primer σε καμία περίπτωση δεν παρέχει λογιστικές συμβουλές σχετικά με χαρακτηρισμούς προϊόντων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή ρυθμίσεις λογιστικής φύσης για τις οποίες υπεύθυνος είναι ο λογιστής ή ο φοροτεχνικός σας σύμβουλος. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του My Data από την Α.Α.Δ.Ε. βρίσκεται ακόμα στο αρχικό στάδιο λειτουργίας της, ως εκ τούτου, η Primer θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύσει τα όποια προβλήματα ή δυσλειτουργίες παρουσιαστούν στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να δεσμευτεί όμως για τα ζητήματα που άπτονται  της αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., για τα οποία, ενδεχομένως, να απαιτηθεί μεγαλύτερο διάστημα.

 1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

13.1. Η Primer καταγράφει μόνο όσα στοιχεία και πληροφορίες του Χρήστη είναι απαραίτητες για τη μεταξύ τους συνεργασία, αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια αυτής και αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα της συμφωνηθείσας διάρκειας συνεργασίας τους, σύμφωνα με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Τα δεδομένα που συλλέγονται από την Primer στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης με τον Χρήστη διατηρούνται ως εμπιστευτικά και η Primer δεσμεύεται να μην τα αποκαλύψει σε τρίτους, ούτε να τα χρησιμοποιήσει για όφελος δικό της ή τρίτων προσώπων.

13.2. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της συμφωνηθείσας διάρκειας τεχνικής υποστήριξης του Χρήστη ή καταγγελίας της μεταξύ τους σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, ο Χρήστης ευθύνεται, και όχι η εταιρεία Primer, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη και τη συμμόρφωσή του με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

13.3. Κάθε Συμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εκτός και αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων, η Primer (ή οι υπεργολάβοι ή / και οι συνεργάτες της) δεν θα επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί ή δύναται να ταυτοποιηθούν (“Προσωπικά Δεδομένα”) για τον Χρήστη ή για λογαριασμό του Χρήστη. Σε περίπτωση κατά την οποία η Primer επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα στο πλαίσιο των δικών της νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών, το επιτελεί σύμφωνα με τη «Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» η οποία διατίθεται στη διεύθυνση www.primer.gr .

13.4. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Primer μπορεί να συλλέγει πληροφορίες και δεδομένα που παράγονται από Προϊόντα και Υπηρεσίες (περιλαμβανομένου οιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας ή συστήματος τρίτου το οποίο παρέχεται σε συνδυασμό με το Προϊόν ή/και την Υπηρεσία) ή/και από τη χρήση τους (“Δεδομένα Χρήσης”). Η Primer δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Χρήσης, δωρεάν, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και μετέπειτα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένης της συγκέντρωσης ή συμπλήρωσης Δεδομένων Χρήσης με άλλα δεδομένα, της δημιουργίας Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή παράγωγων έργων, ή της τροποποίησης ή προσαρμογής των Δεδομένων Χρήσης με σκοπό την παροχή, τη συντήρηση και τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή λειτουργιών ή υπηρεσιών. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση, στην Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ή στους Πρόσθετους Όρους Χρήσης, η Primer θα διασφαλίσει ότι η χρήση των Δεδομένων Χρήσης δεν θα διαρρεύσει προς μη εξουσιοδοτημένους τρίτους οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα και οποιαδήποτε δεδομένα θα επέτρεπαν την ταυτοποίηση Χρήστη, εταιρείας ή οργανισμού.

13.5. Η Primer έχει το δικαίωμα να ενσωματώνει στα προγράμματα που διαθέτει μεθόδους για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης τους, χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη.

 1. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

14.1. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει Σύμβαση, ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Primer.

14.2. Η Primer μπορεί (εφ’ όσον αυτό δεν είναι αντίθετο στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) να αναθέτει, εκχωρεί, πωλεί, υποκαθιστά ή παραχωρεί με υπεργολαβία το σύνολο ή τμήμα των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της (περιλαμβανομένων των εισπρακτέων) σύμφωνα με οποιαδήποτε Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της ή οποιονδήποτε τρίτο συνεργάτη (dealer) χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Χρήστη -και αν τέτοια συναίνεση απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, τότε η συναίνεση αυτή παρέχεται με το παρόν-, οπότε ο Χρήστης θα συνεργάζεται στις προσπάθειες της Primer, περιλαμβανομένων της παροχής των σχετικών πληροφοριών, της υπογραφής εγγράφων και της καταβολής πληρωμών σε λογαριασμούς ή σε τρίτους, όπως γνωστοποιείται από τη Primer.

 1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΩΣ ΣΥΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση που ο Χρήστης είναι επιχειρηματίας, με την υπογραφή της παρούσας, παρέχει τη συγκατάθεσή του να κατονομάζεται από την Primer με αναφορά στην επωνυμία του και με χρήση των σημάτων που σχετίζονται με την επωνυμία αυτή, για λόγους σύστασης, στον διαδικτυακό τόπο της Primer, καθώς και στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Twitter, LinkedIn, Facebook). Η παρούσα συναίνεση του Χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον, με έγγραφη δήλωση που απευθύνεται στην Primer.

 1. ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΗΕΣ

16.1. Για τα προϊόντα / υπηρεσίες που αγοράζονται από τον Χρήστη με την επιλογή της συνδρομητικής χρέωσης σε μηνιαία/ετήσια ή άλλη περιοδική βάση, η χρέωση εκ μέρους της Primer θα συνεχίζει να λαμβάνει χώρα σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής αιτήματος διακοπής εκ μέρους του Χρήστη, ανεξαρτήτως του εάν ο Χρήστης πράγματι έκανε χρήση του προϊόντος / υπηρεσίας.

16.2. Σε περίπτωση λύσης της μεταξύ του Χρήστη και της Primer σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, η χρέωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους της Primer προς τον Χρήστη θα είναι διαφορετική, θα ορίζεται από την Primer και δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην αξία της αρχικά συμφωνηθείσας τεχνικής υποστήριξής του.

16.3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας Primer κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, η εταιρεία δεσμεύεται, κατά δική της αποκλειστικά επιλογή, είτε να επιστρέψει το αναλογούν στον εναπομείναντα συμβατικό χρόνο ποσό της καθαρής αξίας της αμοιβής της, χωρίς ΦΠΑ, είτε τη συνέχιση παροχής της υποστήριξής της προς τον Χρήστη μέχρι τη λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας της μεταξύ τους σύμβασης.

16.4. Σε περίπτωση που ο Χρήστης παραβεί οποιονδήποτε όρο του παρόντος η άδεια χρήσης λήγει αυτόματα, εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική κοινοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης στον Χρήστη από την Primer. Με την πάροδο της ανωτέρω προσθεσμίας των δέκα (10) ημερών η Primer θα προβαίνει σε διαγραφή του Χρήστη από τον κατάλογο των συμβεβλημένων με αυτήν οντοτήτων που κοινοποιείται στην Α.Α.Δ.Ε.

16.5. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας της Primer ή ανάκλησης της άδειας καταλληλότητας που της έχει χορηγηθεί, ο Χρήστης λαμβάνει σχετική έγγραφη ενημέρωση από την Primer εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από τη διακοπή της λειτουργίας ή την ανάκληση της άδειας καταλληλότητας, αντίστοιχα. Tο σύνολο των δεδομένων των παραστατικών του Χρήστη στις ανωτέρω περιπτώσεις παραδίδεται στην Α.Α.Δ.Ε.

16.6. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας, η Primer υποχρεούται να παραδώσει στον Χρήστη το σύνολο των παραστατικών που ο τελευταίος έχει εκδώσει μέσω του λογισμικού, σε ηλεκτρονικό μέσο με χρονοσήμανση και ψηφιακά υπογεγραμμένο. Στα παραστατικά που παραδίδονται περιλαμβάνεται επιπρόσθετα : (α) ψηφιακή σύνοψη που έχει υπολογισθεί επί του συνόλου των δεδομένων, υπογεγραμμένη με χρήση έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού της Primer και (β) το δημόσιο κλειδί του ψηφιακού πιστοποιητικού της Primer.

 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι παρόντες ειδικότεροι όροι υπόκεινται στους γενικούς όρους.

17.1. Το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» παρέχει το περιεχόμενο (προϊόντα, υπηρεσίες, φωτογραφίες, πληροφορίες,  κλπ) “ως έχει”. Για τον λόγο αυτό, πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του «Ηλεκτρονικού Καταστήματος», σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

17.2 Η Primer διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής χρέωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα όμως χωρίς αναδρομική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση οι χρεώσεις γίνονται αφού τις αποδεχθεί ο αγοραστής.

17.3. Η Primer δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών. Υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

17.4. Η Primer δεν ευθύνεται έναντι των «Επισκεπτών/Χρηστών» για την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους όταν κάτι τέτοιο οφείλεται σε υπαιτιότητα του Χρήστη. Η Primer δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από Χρήστες ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη της Ιστοσελίδας ή την προσωρινή αδυναμία παροχής υπηρεσιών.

17.5 Η Primer διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού ή και απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών της σε Χρήστες που υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν αναμειχθεί σε υποθέσεις εξαπάτησης άλλων Χρηστών ή άλλες περιπτώσεις απάτης σε σχέση με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

17.6. Η Primer προσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες – προϊόντα υψηλής ποιότητας. Δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή ανθρώπινα λάθη κατά την αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

17.7. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν δέχεται απευθείας συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες (πιστωτικές ή χρεωστικές) και δεν διατηρεί αριθμούς πιστωτικών καρτών και κωδικούς ασφαλείας των αγοραστών. Η Primer συνεργάζεται για τις ηλεκτρονικές της αγορές με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Οι συναλλαγές προστατεύονται και πραγματοποιούνται  σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγής των εταιρειών αυτών.

17.8. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας την εξόφληση και παραλαβή των προϊόντων, η εταιρεία υποχρεούται στην έκδοση και αποστολή φορολογικού παραστατικού (Απόδειξη ή Τιμολόγιο). Μετά την εξόφληση της παραγγελίας ο Χρήστης δέχεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό. Ο Χρήστης συμφωνεί στην αποστολή των φορολογικών παραστατικών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει και αν επιθυμεί την ταχυδρομική αποστολή του υποχρεούται να δηλώσει πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής.

17.9. Επιστροφή Χρημάτων: Σε κάθε περίπτωση, η απαίτηση επιστροφής χρημάτων για αϋλα προϊόντα που έχουν εξοφληθεί, ΔΕΝ είναι εφικτή.

17.10. Υπαναχώρηση/Ακύρωση Παραγγελίας: Υπαναχώρηση ή ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει ΜΟΝΟ στις κάτωθι περιπτώσεις:

(α) πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της παραγγελίας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Διαγραφή» που βρίσκεται στο «Καλάθι». Κάνοντας «κλικ» σε αυτόν τον σύνδεσμο αφαιρείται αυτόματα το προϊόν από το καλάθι σας,

(β) μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας, αλλά πριν την ολοκλήρωση της εξόφλησής της, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να αναλάβουμε την ακύρωση της παραγγελίας σας.

17.11. Υπαναχώρηση/Ακύρωση Ενεργοποιημένων Συνδρομητικών Υπηρεσιών:

Ο καταναλωτής ενδιαφερόμενος αναγνωρίζει ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του, της υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεστεί πλήρως από την Primer και ενημερωθεί ότι ενεργοποιήθηκαν οι συνδρομητικές υπηρεσίες.
Με την ενεργοποίηση παροχής των συνδρομητικών υπηρεσιών δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης για την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με αυτά που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια του Νόμου 2251/1994 – ΦΕΚ 191/Α/16-11-1994 για την Προστασία των καταναλωτών, όπως συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013 – ΦΕΚ 2144/Β/30-8-2013  για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος. Οι συνδρομητικές παρεχόμενες υπηρεσίες υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 3ιβ του παραπάνω νόμου.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δύναται να ασκηθεί μόνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 19.11. του παρόντος.

17.12. Η Primer διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης οποιωνδήποτε εξόδων που σχετίζονται με πληρωμές μέσω τραπεζικών πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ή γενικότερα πληρωμές online (Paypal).

17.13. Aξίωση επιστροφής του κόστους των υπηρεσιών που αγοράσθηκαν ή υπαναχώρηση για οποιονδήποτε άλλο λόγο ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

18.1. Η ελληνική νομοθεσία διέπει όλες τις Συμβάσεις και τις Προσφορές της Primer, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας,  χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία προκύπτει από ή σε σχέση με Σύμβαση ή Προσφορά και δεν είναι δυνατό να διευθετηθεί καλόπιστα μέσω διαβούλευσης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους γνωστοποιεί την ύπαρξη διαφοράς, θα ασκηθεί αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η Primer θα έχει πάντοτε το δικαίωμα να ασκήσει οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία κατά του Χρήστη σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δικαστήριο.

18.2. Κανένα σημείο του παρόντος άρθρου δεν ερμηνεύεται ως περιορισμός του δικαιώματος κάθε Συμβαλλόμενου σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο να προσφύγει επιζητώντας ασφαλιστικά ή άλλα αντίστοιχα μέτρα, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για να διασφαλίσει τη δυνατότητα προσφυγής ως προς τον έτερο συμβαλλόμενο ή να ασκήσει ενέργειες ή διαδικασίες σχετικά με την παράλειψη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού τυχόν οφείλεται.